Educatio

TÁMOP-4.1.3 "A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése"

A kiemelt projekt célja, hogy elősegítse a felsőoktatás szerkezeti átalakításának folytatását és kiteljesedését, a képzés és szolgáltatások minőségi fejlesztését. Ennek érdekében központi szolgáltatások (Diplomás Pályakövető Rendszer, Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer, Központi Validációs Rendszer, Országos Képesítési Keretrendszer felsőoktatási szintjeinek kidolgozása, Információs és Kommunikációs technológia szolgáltatás-fejlesztés) kialakítása történik meg.

A létrejövő egységes és integrált információbázis birtokában
- megalapozottabbá válik a döntéshozatal,
- hatékonyabbá válhat az intézmények működése,
- nagyobb összhang teremthető meg a képzés és a munkaerő-piaci igények között, valamint
- a különböző tudások, kompetenciák megfeleltethetővé válnak az adott képzési és minőségi követelményekkel, valamint az Európai Képesítési Keretrendszerrel.

A kiemelt program további célja az intézményekkel kialakított szakmai egyeztetések keretében, a saját igényeiknek megfelelő intézményi információs rendszerek módszertani alapjainak és követelményeinek meghatározása. Ehhez a kedvezményezett az intézményeknek a rendszerek kialakítására és üzemeltetésére szakmai támogatást biztosít, valamint a rendszerek működésének monitorozását végzi.

A program célja a meglévő K+F rendszer minőségének javítása és szolgáltatási körének kibővítése mindazon érintett intézmények (K+F és felsőoktatás) számára, akik ilyen tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak a nemzetgazdaság versenyképességének javításához.

Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR)

Célja, hogy a felsőoktatási intézmények, a továbbtanulás előtt álló diákok és szüleik, továbbá az országos felsőoktatási és munkaerő-piaci stratégiakészítők (OKM, FTT) világos képpel rendelkezzenek a felsőoktatásból kibocsátott szakképzett munkaerő életpályájának alakulásáról, és ezáltal módosítani, befolyásolni legyenek képesek a munkaerő-piaci, felsőoktatási stratégiákat.
A DPR két alapvető eleme (az intézményi alumni rendszereknek és az elemzést támogató informatikai megoldásnak a kifejlesztése) biztosítja a keresleti és kínálati információk mindkét irányba történő közvetítését, illetve segíti a foglalkoztatási és szakmastruktúra összhangjának megteremtését.

Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR)

Célja megteremteni ez egységes felsőoktatási menedzsment információs rendszer szakmai alapjait, biztosítani a felsőoktatási intézmények számára a hatékony információgazdálkodás alapfeltételeit, felkészítést és szakmai támogatást nyújtani az intézményeknek az adattár alapú vezetői menedzsment rendszerek kialakítására és üzemeltetésére.
Az AVIR biztosítja, hogy a felsőoktatásért felelős tárca és az egyéb felelős szervezetek (mint pl. Magyar Rektori Konferencia, Felsőoktatási és Tudományos Tanács, Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, társminisztériumok, Központi Statisztikai Hivatal, stb.) megalapozott információkkal rendelkezzenek a felsőoktatás működését, teljesítménymutatóit illetően.
Az AVIR lehetővé teszi az intézmény vezetői számára a megalapozott döntéshozatalt azáltal, hogy az intézmény adatvagyonát automatizált folyamatokon keresztül alakítja információvá, illetve tudássá. Az AVIR révén lehetőség nyílik hatékonysági és erőforrás-ellátottsági benchmarkok készítésére, az intézmények összemérhetik magukat a felsőoktatási terület egészével.

Központi Validációs Rendszer (KVR)

Célja egy olyan strukturált felsőoktatási validációs (érvényesítési) folyamat megteremtése, amely a potenciális hallgató előzetesen megszerzett tudásának és képességeinek felmérésére, értékelésére, dokumentációjára és elismertetésére irányul, tekintet nélkül arra, hogyan, milyen keretek között szerezte ismereteit. Így nem kizárólag formális keretek között, iskolai rendszerben megszerzett tudásról van szó, hanem akár a munkavégzés során, sőt a szabadidőben megszerzett ismeretek és készségek, azaz az informális és nem formális tanulás eredményeinek elismertetéséről is.
A KVR célja az új képesítések megszerzésének megkönnyítése és az élethosszig tartó tanulásra motiválása azáltal, hogy a korábban már megszerzett bizonyos készségek, képességek és ismeretek egészét vagy egy részét beszámítják, elismerik, s ezáltal lerövidül az oktatás, képzés időtartama.
A fenti céloknak megfelelően a KVR alprojekt keretében az alábbi - felsőoktatási (tovább)tanulást célzó - különböző úton megszerzett tudások, ismeretek érvényesítésére (validálására) terjed ki:
- formális képzés keretében szerzett nem befejezett formális tudások, résztanulmányok érvényesítése,
- nem formálisan szerzett tudások érvényesítése,
- informálisan szerzett tudások érvényesítése,
- informális és/vagy nem formális tudásokkal kiegészült formális képzés érvényesítése.
A validációs modell illeszkedik az Országos Képesítési Keretrendszerhez (OKKR).

Országos Képesítési Keretrendszer felsőoktatási szintjeinek kidolgozása

Az Országos Képesítési Keretrendszer kidolgozásának célja az Európai Képesítési Keretrendszernek (EKKR) való megfelelés. Az EKKR átfogó célja egy olyan eszközrendszer kialakítása, amely összeurópai, valamint tagállami szinten hatékonyan és proaktív módon segíti az egész életen tartó tanulás európai stratégiájának gyakorlati megvalósítását.
Az OKKR kidolgozása hozzájárul az EKKR-hez való csatlakozáshoz, ennek révén elismertethetővé válnak a különböző szintű végzettségek, ami hozzájárul az Európai Felsőoktatási Térséghez való csatlakozáshoz és a munkaerő-piaci mobilitás növeléséhez.

IKT szolgáltatások fejlesztése

Célja a TIOP felsőoktatási projektjeiben kiépített infrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatások hatékony menedzsmentjének megteremtése. A megvalósítandó feladatok (integrált hálózati információs és felhasználói kapcsolat menedzser rendszer fejlesztése, grid menedzsment szolgáltatások kifejlesztése, AAI menedzsment szolgáltatások megvalósítása, valamint tudományos és oktatási célú kollaborációs videóportál létrehozása) elősegítik a létrehozott infrastruktúra hatékony menedzsmentjét, továbbfejlődését és többcélú hasznosulását, valamint hozzájárulnak az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek fejlesztéséhez és a tudomány, valamint a kutatás változó szükségleteihez való gyors alkalmazkodáshoz.

Projekt megnevezése:
A felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem
(TÁMOP-4.1.3-11/01-2011-0001)