Educatio

A szakiskolai közismereti képzés tartalma és a szakiskolában tanulók tanulási nehézségei, zavarai – Kutatási tevékenység

  • 2011. 12. 23.

Ajánlattételi Felhívás


Tisztelt leendő Partnerünk!

Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő (1122 Budapest, Maros u. 19-21., adószám: 20933713-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-921734, képviselő: Kerékgyártó Sándor, ügyvezető) a 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002) kiemelt projekt támogatási szerződése alapján, a 2. számú „Tartalomfejlesztés koordinációja” pillér K+F tevékenység végrehajtása keretében az alábbiakban részletezett szakmai tevékenység elvégzésére vonatkozó árajánlat megtételére kéri fel Önt/az Ön(ök) által képviselt gazdasági társaságot.

Ajánlatkérő neve: EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. TÁMOP 3.1.1 PROGRAMIRODA
Telefon- és telefaxszám: telefon: +36 1 477 3100
fax: +36 1 477 3136
Ügyintéző neve és elérhetősége (e-mail cím): Lisznai Tamás
tamas.lisznai@educatio.hu
Tevékenység/megbízás (ajánlatkérés) tárgya: A szakiskolai közismereti képzés tartalma és a szakiskolában tanulók tanulási nehézségei, zavarai – Kutatási tevékenység
Rendelkezésre álló forrás bruttó 21.336.000 Ft
Teljesítési határidő 2012. február 29.
Teljesítésigazolás alapja: Az 1. sz. mellékletben megjelölt tartalmak:
„A” komponens: Kutatási jelentés PRI. (PR1-PR9)
„B” komponens: Kutatási jelentés PRII. (PR10-PR13)
Kifizetés: A fizetés banki átutalással, a szerződésben rögzített részletek szerint, a számla kiállításától számított 90 napon belül történik.
Ajánlattételi felhívás dátuma: 2011. december 23.
Ajánlattételi határidő: 2012. január 03. 10.00 óra
Az Ajánlattevővel szemben támasztott követelmények:

Ajánlatot tehet minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely önállóan jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, illetve ezek által alkotott konzorcium. Amennyiben a pályázatot konzorciumi együttműködés keretében nyújtják be, úgy a pályázathoz csatolni kell konzorciumi együttműködési megállapodást, amely tartalmazza legalább a partner által vállalt tevékenységeket, a megvalósítás időpontját, a tervezett költségeket, a partnerek közötti kapcsolattartás formáit.

Ajánlattevő (együttes ajánlattétel esetén együttesen) az elmúlt 3 évben (2009-2011) rendelkezzen összesen: nettó 17.000.000,- Ft értékű, szakképzési  témájú kutatási és/vagy fejlesztési referenciával.

Ajánlattevő rendelkezzen a kutatás lefolytatásához szükséges erőforrásokkal, különös tekintettel a nemzetközi szakképzéskutatásban és lehetőség szerint a duális szakképzés fejlesztése terén szerzett közvetlen tapasztalatokra.

Az ajánlattevő által a kutatásba bevonni kívánt - felsőfokú végzettséggel és kutatói gyakorlattal rendelkező - szakembereknek az alábbi területeken kell tapasztalattal rendelkezniük:

a) különböző szakmák, szakmacsoportok kompetencia térképe elkészítésének gyakorlata,
b) tanulási nehézségek feltárása, diagnosztizáló eszközeinek kutatása,
c) a duális szakképzés nemzetközi gyakorlatának kutatása.

A szakmai tapasztalatok igazolásának módja szakmai önéletrajz, amely kiterjed arra, hogy a szakember(ek) milyen releváns kutatásban vett részt.

A fenti elvárásoknak megfelelhet egy szakember vagy több szakember külön-külön.

Az ajánlattal együtt kérjük csatolni az Ajánlattevő(k) bemutatását és a II. sz. melléklet szerint bemutatni a kért referenciákat, valamint a kutatásban résztvevő személyek önéletrajzát.

Bírálati szempont Összességében legelőnyösebb ajánlat
ld. I. sz. melléklet
Szerződéskötés tervezett dátuma: 2012. január 6.
Részletes feladatleírás: ld. I. sz. melléklet
Az ajánlat kötelező elemei ld. I. sz. melléklet

Formai követelmények, az ajánlathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

A cégszerűen aláírt ajánlatot egy eredeti és egy másolati példányban, 2012. január 03-án 10 óráig, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Tananyagfejlesztési Irodára (1122 Budapest, Maros utca 19-21. V. emelet 505-ös szoba, Lisznai Tamás) kérjük benyújtani.

Ajánlattevő létezését harminc napnál nem régebben kiállított közokirat benyújtásával köteles igazolni.

Az ajánlatot két eredeti példányban – cégszerűen aláírva kérjük benyújtani a fent jelzett időpontig. Az ajánlatot a fent megjelölt ügyintéző nevére címezve és elérhetőségére kérjük benyújtani.

  • Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni - jelen ajánlatkérés mellékletében található – felolvasólapot, amelynek minden sorának kitöltése kötelező.
  • A kötelezően csatolt mellékletek hiánya, hiányos kitöltése esetén, illetve a késve beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő nem fogadja el, hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.
  • Amennyiben rendelkezik aláírási címpéldánnyal, úgy annak másolati példányát kérjük az ajánlathoz csatolni.
  • A szakmai alkalmasság igazolásául szolgáló önéletrajzok.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy eredményes beszerzési eljárás ellenére ne valósítsa meg az adott beszerzést, és eltekintsen a szerződéskötéstől.

A felhívás letölthető pdf-ben is

Dokumentáció (regisztráció szükséges)