Educatio

Az új nemzeti köznevelésről szóló törvény/törvényjavaslat koncepciójához illeszkedő pedagógiai rendszerek fejlesztésének, bevezetésének vizsgálata

  • 2011. 12. 12.

 

Ajánlattételi Felhívás


Tisztelt leendő Partnerünk!

Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő (1122 Budapest, Maros u. 19-21., adószám: 20933713-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-921734, képviselő: Kerékgyártó Sándor ügyvezető) 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002) kiemelt projekt támogatási szerződése alapján a(z) 2. számú „Tartalomfejlesztés koordinációja" pillér K+F tevékenység végrehajtása (WBS:2.10, 2.11, 2.13, 2.15) alprojekt keretében az alábbiakban részletezett szakmai tevékenység elvégzésére vonatkozó árajánlat megtételére kéri fel Önt/az Ön által képviselt gazdasági társaságot.

Ajánlatkérő neve: EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
TÁMOP 3.1.1 PROGRAMIRODA
Telefon- és telefaxszám: telefon: +36 1 477 3100
fax: +36 1 477 3136
Ügyintéző neve és elérhetősége (e-mail cím): Lisznai Tamás, tartalomfejlesztés koordinációs asszinsztens lisznai.tamas@educatio.hu
+36-30-682-2487
Tevékenység/megbízás (ajánlatkérés) tárgya: Az új köznevelésről szóló törvény/törvényjavaslat koncepciójához és a köznevelési szabályozó dokumentumokhoz illeszkedő pedagógiai rendszerek specifikációját, fejlesztési folyamatát, bevezetését, alkalmazását vizsgáló tanulmányok készítése.
A pedagógiai rendszerek fejlesztését, akkreditációját, beválásvizsgálatát támogató képzések fejlesztése és a próbaképzések megtartása.
A pedagógiai rendszerek bevezetését, alkalmazását támogató, a szakmai visszacsatolást biztosító előadások létrehozása, megtartása.
Rendelkezésre álló forrás: nettó 37.566.669,- Ft
Teljesítési határidő: 2012. február 29.
Teljesítésigazolás alapja:

1. Tanulmányok
1.1 Összegző-elemző tanulmány: A pedagógiai rendszerek fejlesztésének, bevezetésének, alkalmazásának lehetőségeit leíró tanulmány lektorált, szerkesztett kézirata (15 szerzői ív + mellékletek).
1.2 Az összegző-elemző tanulmány alapján készült rezümé a pedagógiai rendszerek potenciális fejlesztői számára (4 szerzői ív + mellékletek)
1.3 Az összegző-elemző tanulmány alapján készült tájékoztató füzet ,amely a pedagógiai rendszerek bevezetésében, alkalmazásában érintett oktatási intézmények, pedagógusok fenntartók számára ad információt a pedagógiai rendszerekről. A füzet tartalmazza a pedagógiai rendszerek szakmai, módszertani leírását és a bevezetés személyi, tárgyi és egyéb feltételeinek meghatározását. Terjedelme összesen 2 szerzői ív.
Tájékoztató anyag (leporelló), amely pedagógus végzettséggel nem rendelkező szülők, érdeklődők számára nyújt információkat a pedagógiai rendszerről. Terjedelme: 0,1 szerzői ív.
1.4 Jogszabálytervezet olyan köznevelési jogszabályi rendezésre, amely befogadja a pedagógiai rendszer új meghatározását, és egybefüggő rendszerként kezeli a pedagógiai rendszerek fejlesztésének és akkreditálásának folyamatát, a pedagógiai rendszerek egylépcsős illetve többlépcsős fejlesztésének támogatását, és a pedagógiai rendszerek bevezetésének és alkalmazásának finanszírozását.

2. Képzések
2.1 A pedagógiai rendszerek fejlesztését támogató szaktanácsadói képzés dokumentációja a részletes feladatleírás szerint:
2.1.1 60 órás képzés tananyaga
2.1.2 2 db próbaképzés dokumentációja
2.1.3 a próbaképzés szakmai értékelése és a módosított végleges képzési tananyag
2.2 Pedagógiai rendszerek akkreditációs szakértői képzés dokumentációja a részletes feladatleírás szerint
2.2.1 30 órás képzés tananyaga
2.2.2 próbaképzésének dokumentációja
2.2.3 a próbaképzés szakmai értékelése és a módosított végleges képzési tananyag
2.2.4 a fenti dokumentumok alapján összeállított, a képzés akkreditálásához szükséges alapítási engedély
2.3 Pedagógiai rendszerek hatás- és beválásvizsgálatára mérés-értékelési szakértő képzés dokumentációja a részletes feladatleírás szerint
2.3.1 30 órás képzés tananyaga
2.3.2 próbaképzésének dokumentációja
2.3.3 a próbaképzés szakmai értékelése és a módosított végleges képzési tananyag

3. Publikáció - konferencia
3.1 A fejlesztőknek, tanárképző intézményeknek, a NFM, NEFMI, OH, NFÜ, a regionális szolgáltatók érintett munkatársainak tartott konferencia előadásainak szövege és prezentációi (digitális formában). A konferencia előadóinak jelenléti íve.
3.2 A konferenciakötet (2 szerzői ív) és beszámoló (1 szerzői ív) a részletes feladatleírás szerint.

Kifizetés: A fizetés banki átutalással, a számla kiállításától számított 90 napon belül történik.
Ajánlattételi felhívás dátuma: 2011. december 12.
Ajánlattételi határidő:

2011. december 19.

Az Ajánlattevővel szemben támasztott követelmények:
Ajánlatot tehet minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely, önállóan jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, illetve ezek által alkotott konzorcium.
Ajánlattevő rendelkezzen a kutatás lefolytatásához szükséges humán erőforrásokkal, különös tekintettel a pedagógiai rendszerek kutatásában, fejlesztésében szerzett tapasztalatokra.
Ajánlattevő (együttes ajánlattétel esetén együttesen) az elmúlt 3 évben - 2009., 2010. és 2011. évben - rendelkezzen összesen legalább nettó 50 M Ft értékű referenciával az alábbi területen: közoktatás fejlesztésére irányuló kutatás-fejlesztési tevékenység, különös tekintettel jogalkotás, hatásvizsgálat.
Bírálati szempont
ld. 4. sz. melléklet
Szerződéskötés/megrendelés tervezett dátuma: 2011. december 22.
Részletes feladatleírás: A részletes feladatleírást ld. az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Teljesítés időtartama:
2011. december 22. - 2012. február 29.

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő alatt, az Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít az Educatio 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002) keretében a „Pedagógiai rendszerek fejlesztési lehetőségeinek, akkreditálásának, bevezetésének, alkalmazásának vizsgálata a közoktatás tartalomfejlesztési tevékenységének megújítása érdekében" c. projekt során elkészült kutatások eredményeibe való betekintésre.

Az ajánlatot két eredeti példányban, cégszerűen aláírva kérjük benyújtani a fent jelzett időpontig. Az ajánlatot a fent megjelölt ügyintéző nevére címezve és elérhetőségére kérjük benyújtani.

Az ajánlathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
- Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a jelen ajánlatkérés 2.sz. mellékletében található felolvasólapot, amely kötelezően kitöltendő.
- Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni az Ajánlattevő(k) bemutatását és igazolni a kért referenciákat.
- Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a jelen ajánlatkérés 3.sz. mellékletében részletezett kötelezően benyújtandó dokumentumokat.
- Amennyiben rendelkezik aláírási címpéldánnyal, úgy annak másolati példányát kérjük az ajánlathoz csatolni.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy eredményes beszerzési eljárás ellenére ne valósítsa meg az adott beszerzést, és eltekintsen a szerződéskötéstől.

A felhívás letölthető pdf-ben is

Dokumentáció (regisztráció szükséges)